Åpenhetsloven

Åpenhetsloven i Hagen

Vårt arbeid med bærekraft skjer ut fra et ønske om at produksjon og bruk av Stryntrappa og Escalia skal være mest mulig bærekraftig. Innenfor bærekraft er det også mye som er lovmessig regulert. En av disse lovene er Åpenhetsloven som ble innført fra 01.07.2022. Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både internt, men også hos leverandørene våre. Åpenhetsloven er en integrert del av vårt arbeid med bærekraft.

I tråd med åpenhetsloven jobber Hagen med følgende hovedaktiviteter:

  • Vi har gjennomgått og oppdatert våre styrende dokumenter for å sikre at verdigrunnlag, rutiner, retningslinjer og kontrakter hensyntar Åpenhetslovens krav og forventninger.
  • Vi har utført en risikovurdering av alle våre leverandører for å se om de kan ha en risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I dette arbeidet har vi lagt størst fokus på leverandører til sluttproduktene våre, og her bruker vi vår kraft til å påvirke.
  • I vårt arbeid med å gjennomgå våre leverandører har vi hatt en risikobasert tilnærming og gjort en helhetlig vurdering basert på anerkjente risikoparametere og kategorier.
  • Vi har utarbeidet en Supplier Code of Conduct som brukes til våre hovedleverandører og nye leverandører. Dette gjøres selv om vi vurderer risikoen som lav. Vi ønsker at alle våre samarbeidspartnere skal forplikte seg til å etterleve gode verdier.
  • Vi har system for å følge opp at våre leverandører innen montasje, transport og rengjøring har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til allmenngjøringsvedtak.